Enduro Maximum Capacity Ball Bearing
Inner Diameter, d 50 mm
Outer Diameter, D 110 mm
Width, B 27 mm
Backface Radius, r 2.0 mm
Dynamic Capacity, Cr. 56,000 N
Static Capacity, Cor. 92,000 N
Weight 2.66 lb

Manufacturer's Part Numbers:

 • BCA 1310N
 • API BL310
 • ZWZ 310V
 • WABCO R3804
 • WABCO DC398
 • RHP M310
 • RANSOMES MJBL50
 • NTN BL310
 • NSK M310
 • NSK BL310
 • NORMA HOFF MT310
 • NDH 901310
 • NDH 1310X
 • Koyo/HIC M6310
 • FBC 8310