Part Number Outer Diameter, Ø D Roller Width, B Shaft Length, S Shaft Thickness, T Shaft Diameter, Ø d Bolt Hole Spacing, BC Bolt Hole Diameter, Ø H Weight
MRS‑1/40 40.0 mm 30.0 mm 70.5 mm 13.0 mm 21.5 mm 54.0 mm 9.0 mm 0.65 lb
MRS‑1/41 41.0 mm 30.0 mm 70.5 mm 13.0 mm 19.6 mm 54.0 mm 9.0 mm 0.65 lb
MRS‑10 58.0 mm 30.0 mm 80.0 mm 12.0 mm 20.0 mm 60.0 mm 12.5 mm 1.35 lb
MRS‑10T 58.0 mm 30.0 mm 80.0 mm 15.8 mm 20.0 mm 60.0 mm  m12-1.25 thread 1.35 lb
MRS‑11 45.0 mm 24.0 mm 52.0 mm 17.0 mm 22.0 mm 40.0 mm 6.5 mm 0.75 lb
MRS‑12 42.0 mm 36.0 mm 85.0 mm 20.0 mm 20.0 mm 60.0 mm 10.5 mm 0.95 lb
MRS‑19 42.0 mm 36.0 mm 80.0 mm 20.0 mm 20.0 mm 60.0 mm  m10-1.25 thread 1.00 lb
MRS‑2 47.0 mm 30.0 mm 75.0 mm 16.0 mm 24.4 mm 55.0 mm 12.0 mm 0.95 lb
MRS‑20 52.0 mm 30.0 mm 84.0 mm 25.4 mm 25.4 mm 60.0 mm  m10-1.25 thread 1.00 lb
MRS‑22 58.0 mm 40.0 mm 88.0 mm 27.0 mm 31.0 mm 64.0 mm 11.0 mm 1.25 lb
MRS‑25 40.0 mm 21.0 mm 62.0 mm 13.0 mm 12.4 mm 45.0 mm 9.0 mm 0.55 lb
MRS‑26 54.0 mm 30.0 mm 80.0 mm 16.0 mm 24.0 mm 60.0 mm 12.5 mm 0.95 lb
MRS‑27 58.0 mm 22.0 mm 65.0 mm 13.0 mm 21.4 mm 48.0 mm 11.0 mm 0.95 lb
MRS‑28 101.5 mm 28.5 mm 95.0 mm 13.5 mm 35.0 mm 64.0 mm 14.0 mm 3.40 lb
MRS‑3 52.0 mm 30.0 mm 96.0 mm 19.0 mm 27.5 mm 73.4 mm 13.0 mm 1.50 lb
MRS‑4 47.0 mm 30.0 mm 80.0 mm 16.0 mm 24.5 mm 58.4 mm 13.0 mm 1.00 lb
MRS‑40 42.0 mm 30.0 mm 80.0 mm 12.0 mm 19.6 mm 60.0 mm 11.0 mm 0.70 lb
MRS‑8 82.0 mm 34.5 mm 90.0 mm 16.0 mm 30.0 mm 70.0 mm 13.0 mm  lb
MRS‑9 67.0 mm 33.0 mm 85.0 mm 13.0 mm 25.0 mm 65.0 mm 13.0 mm 2.00 lb